منو پذیرایی

پذیرایی دیس پرس

حسام 4
زرشک پلو با مرغ
باقالی پلو با مرغ
ژله میوه ای
سالاد فصل
نوشابه

پذیرایی دیس پرس

حسام 5
چلو جوجه کباب زعفرانی
چلوکباب لقمه زعفرانی
سالاد فصل
نوشابه

پذیرایی دیس پرس

حسام 6
زرشک پلو با مرغ
باقالی پلو با گوشت
ژله میوه ای
سالاد فصل
نوشابه

پذیرایی دیس پرس

حسام 7
زرشک پلو با مرغ
باقالی پلو با گوشت
جوجه کباب 50%
ژله میوه ای
سالاد فصل
نوشابه

پذیرایی پرسی

حسام 1
زرشک پلو با مرغ
سالاد فصل
نوشابه

پذیرایی پرسی

حسام 2
چلو جوجه کباب زعفرانی
سالاد فصل
نوشابه

پذیرایی پرسی

حسام 2
چلو کباب لقمه زعفرانی
سالاد فصل
نوشابه

همایش

پذیرایی میوه
شربت /چای
شیرکاکائو / نسکافه
بستنی سنتی

پذیرایی عصرانه

پذیرایی میوه
شربت /چای
شیرکاکائو / نسکافه
بستنی سنتی
سرو کیک

سمینار

پذیرایی میوه
شربت /چای
شیرکاکائو / نسکافه
بستنی سنتی